EIDHR

Projekat Izgradnja kapaciteta organizacija OSI radi praćenja primene Konvencije UN o pravima OSI (CRPD) Centar za samostalni život invalida Srbije radi u partnerstvu sa Nacionalnom organizacijom OSI i uz finansijsku podršku Delegacije Evropske Unije u Srbiji. Deo sredstava je obezbedilo i Ministarstvo rada I socijalne politike Republike Srbije.
Opšti cilj projekta je izgradnja kapaciteta organizacija OSI za praćenje poštovanja ljudskih prava i zastupničkog rada zasnovanih na Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom.
Tokom realizacije projekta radiće se na:

  1. Podizanju svesti i znanja u organizacijama OSI o ljudskim pravima koje garantuje Konvencija UN
  2. Izgradnji kapaciteta organizacija OSI da prate odgovarajuće politike i praksu radi prikupljanja dokaza o napretku ipreprekama u primeni Konvencije UN
  3. Stvaranji osnovnih kapaciteta za učešće u praćenju primene Konvencije i pripreme na preliminarni nacrt „izveštaja iz senke” o primeni Konvencije
  4. Iniciranju ad hoc alijansi sa organizacijama koje se bave ljudskim pravima i pravima dece, radi obezbedjenja da posebna pitanja koja se tiču žena i dece budu uključena takodje
  5. Izgradnji kapaciteta organizacija OSI radi usmerene zastupničke aktivnosti koja se tiče izvršnih i pravnih delova vlasti, radi uspostavljanja odgovarajućeg pratećeg okvira kao što je predvidjeno članom 33 Konvencije
  6. Povećanom izveštavanju medija o Konvenciji UN i specifičnoj ulozi organizacija OSI u praćenju njene primene kao što je napisano u članu 35 Konvencije

Projekat će se realizovati tokom 2010. godine.

Aktivnosti: