Ništa o nama bez nas

Projekat ima za cilj povećanje uključenosti OSI u život zajednice, stimulaciju njihovih potencijala i podsticanje bolje socijalne integracije razvijanjem ličnih kapaciteta za konstruktivni dijalog i komunikaciju sa drugim ljudima i proširivanja mreže socijalnih kontakata, uz povećanje osetljivosti za pitanja OSI u lokalnoj zajednicei. Projekat će uključiti održavanje dvodnevnog treninga za 8-10 osoba sa i bez invaliditeta iz veština govora i vođenja debata, formiranje 3 debatna kluba u 3 grada u kojima će uzeti učešća najmanje 10 OSI i 6 osoba bez invaliditeta, održavanje 18 – 24 sastanaka klubova u vidu kreativnih socio-edukativnih radionica, održavanje 3 „test debate“ u klubovima i 3 javne debate na teme vezane za ljudska prava osoba sa invaliditetom u 3 grada Srbije (Jagodina, Kragujevac i Nis)u kojima CSŽ ima svoje lokalne organizacije. Projekat finansira Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.