Gradjansko društvo za odgovornu vladu i smanjenje siromaštva u Srbiji

Ovo je trogodišnji strateški projekat sproveden od strane različitih organizacija civilnog društva (OCD) koji predstavljaju najranjivije grupe gradjana u Srbiji. Oni će zagovarati odgovorno ponašanje vlade u procesu kreiranja budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou.

Aktivnosti će biti usmerene na područja sa najranjivijim grupama gradjana u Srbiji. ISC ce raditi sa partnerima u Srbiji i sa PRS timom kabineta zamenika premijera radi identifikovanja specificnih lokalnih zajednica u kojima će se projekat sprovoditi.

Projekat će direktno podržati političke i socijalne reformske procese u Srbiji u okviru EU integracija. EU je identifikovao odgovornu vladu kao ključnu oblast reforme a lokalne organizacija gradjanskog društva u Srbiji i tim za Smanjenje siromaštva su takodje stvaranje odgovorne vlade odredili kao svoj ključni prioritet za naredne godine.

Projekat ce podici nivo eikasnosti organizacija civilnog drustva u odnosu na zadovoljavanje potrebe njihovih korisnika : Roma, izbeglica i interno raseljenih lica , starih lica, osoba sa invaliditetom, mladih, žena i dece kroz zajedničko delovanje i uticaj na odgovorno ponašanje vlade u odnosu na potrebe ranjivih grupa. Lokalne vlasti i republička vlada će takodje biti korisnici ovog projekta, jer će naučiti da budžete kreiraju odgovorno i transparentno i na isti način alociraju (opredeljuju) sredstva.

Projekat će povećati odgovornost vlade i ekonomsku stabilnost u odnosu na najranjivije grupe u Srbiji:

  1. Povećaće se odgovornost vlade u zadovoljavanju prioritetnih potreba gradjana, posebno ranjivih grupa, kroz transparentnost i inkluzivni proces donošenja budzeta
  2. Budžetske alokacije u budžetima relevantnih ministarstava će biti transparentne i odgovorne
  3. Budžetske alokacije u opštinskim budžetima će takodje biti transparentne i odgovorne
  4. Organizacije gradjanskog društva će steći veštine i razviće mrežu radi daljeg monitoringa procesa donošenja i obezbedjenja poštovanja kalendara za donošenje budzeta u Srbiji u skladu sa zakonskim propisima