Platforma o zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Nosilac projekta je Forum mladih sa invaliditetom a Centar je partner. Opšti cilj projekta je doprinos razvoju i poštovanju prava osoba sa invaliditetom na zapošljavanje, kroz jačanje uloge organizacija civilnog društva i organizacija osoba sa invaliditetom zajedno sa svim relevantnim lokalnim akterima. To će se raditi kroz razvoj inovativne platforme za praćenje politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom i stvaranje Unije za zapošljavanje. To bi omogućilo da civilno društvo postane efektivna snaga demokratskih reformi, što bi osiguralo političko učešće i zastupljenost osoba sa invaliditetom u unaprešenju politike zapošljavanja.