REGIONALNA KONFERENCIJA

„KORAK KA EVROPI II – PRAVA I POLITIKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U JUGOISTOČNOJ EVROPI”

 Osnovne informacije o Konferenciji

Pozadina

Prva Konferencija “Korak ka Evropi 2005 – Prava i politike osoba sa invaliditetom u jugoistočnoj Evropi” organizovana od strane Informativnog centra za osobe sa invaliditetom “Lotos” BiH i Centra za nezavisni život invalida Srbije uz podršku Katoličkog Servisa za Pomoć i Handicap International-a bila je održana u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, u martu 2005. Ova konferencija bila je prilika da se prvi put zajedno okupe organizacije osoba sa invaliditetom, predstavnici vlada, Evropske Unije, Evropske Komisije i predstavnici međunarodnih organizacija kako bi raspravljali o razvoju politike prema osobama sa invaliditetom u zemljama Jugoistočne Evrope.

Učesnici konferencije pozvali su Vlade zemalja regije da:

  • Razviju sveobuhvatnu strategiju za osobe sa invaliditetom na državnom nivou;
  • Podrže razvoj servisa u zajednici podstičući uključivanje osoba sa invaliditetom;
  • Poboljšaju i osnaže legalni okvir koji se odnosi na invaliditet s naglaskom na antidiskriminaciju i zapošljavanje;
  • Poboljšaju uključivanje organizacija osoba sa invaliditetom u procesima kreiranja politika.

Najnoviji događaji

 Od 2005 desile su se značajne promjene u oblasti prava i politika za osobe sa invaliditetom na međunarodnom i državnom nivou.

  • Ujedinjene nacije su u decembru 2006, usvojile UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. U martu 2007, 84 zemlje potpisale su Konvenciju. Konvencija je nastala kao rezultat vrlo intenzivnog i ubrzanog pregovaračkog procesa među državama članicama sa snažnim učešćem svjetskog pokreta osoba sa invaliditetom. Ona predstavlja zadivljujući korak naprijed ka izjednačavanju prilika i uključivanju osoba sa invaliditetom u vlastito društvo. Hrvatska je već ratifikovala, Srbija i Makedonija potpisale, a većina drugih zemalja u regionu će to najvjerojatnije uraditi do kraja godine.
  • Na evropskom nivou, Vijeće Evrope usvojilo je plan akcije za osobe sa invaliditetom pozivajući zemlje Evrope da razvijaju inkluzivne politike i politike koje pružaju podršku za osobe sa invaliditetom. Evropska Komisija unijela je neka ključna pitanja invalidnosti i u politiku strukturalnih fondova kao i u instrument za pretpristupni okvir sa snažnom preporukom za antidiskriminaciju.
  • U Jugoistočnoj Evropi napravljeni su neki ključni koraci sa usvajanjem zakona koji zabranjuju diskriminaciju po osnovu invalidnosti u Srbiji, nacionalne strategije usvojene su u Albaniji i Srbiji, a u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini su u procesu razvijanja. Nekoliko ključnih zakonodavnih inicijativa su trenutno u proceduri u različitim zemljama regiona.
  • Pokret osoba sa invaliditetom poboljšao je svoje zagovaračke sposobnosti kroz snažniji ujedinjeni glas i na lokalnom i na nacionalnom nivou u većini zemalja, i snažno je povezan sa Evropskim invalidskim forumom.

Daljnji izazovi

I pored toga, implementacija zakonodavstva, provedba regulative, razvijanje prikladnih servisa u zajednici, pristupačnost izgrađene sredine, i sistematske konsultacije osoba sa invaliditetom, daleko su od efikasnog. Mogućnosti postoje sa decentralizacijom, javnim sektorom i reformom socijalne zaštite. Ukoliko vlade ne bi posvetile veću pažnju pitanjima invalidnosti, to bi također moglo predstavljati veliki rizik. Na primjer, Delegacija za isporuku servisa na lokalnom nivou ne mora biti popraćena prikladnim transferom resursa (npr. fiskalnom reformom), reforma javnog sektora i socijalne zaštite može završiti sa sužavanjem kriterija pogodnosti za podršku koja se odnosi na invalidnost kako bi se smanjili javni troškovi. To može dovesti do ponovnog osnaživanja izdvajanja osoba sa invaliditetom iz društva umjesto podržavanje njihove uključenosti.

Osim napora različitih vladinih i organizacija civilnog društva, jedan od ključnih elemenata u slijedećim godinama je uticaj koji će imati strategija Evropske unije za 2007 do 2013 sa instrumentom za pretpristupnu pomoć. Koliko će programi koji su finasirani od IPA biti fokusirani na invalidnost i/ili inkluzivni? Prečesto, u prošloj dekadi, programi koji su bili finasirani od EU doprinijeli su građenju novih arhitektonskih barijera više nego što su ih potiskivali. Da li će se IPA na prikladan način osvrnuti na ova pitanja, odražavajući direktivu EU za javne nabavke koja promoviše pristupačnost? Koliko će vlade koristiti IPA fondove za organizovanje tranzicije iz institucionalnog zbrinjavanja ka servisima u zajednici, koja se godinama traži od strane osoba sa invaliditetom i roditelja djece sa invaliditetom, kao i za razvijanje zaista efikasne politike kojom se unaprijeđuje pristup edukaciji, profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom? Koliko će IPA podržati efikasno učešće civilnog društva u kreiranju politika i njihovu implementaciju?

Gore pomenuta pitanja kao i rezultati Državnih izvještaja o invalidnosti koji su pripremljeni od strane organizacija osoba sa invaliditetom u okviru projekta implementiranog od EDFa, a koji je podržan od CARDS programa, bit će osnova za kreiranje programa Konferencije i obezbjedit će Forum kako bi se prezentirao rad u nadziranju politika, potvrdili pozitivni koraci ali i propusti, i dale ključne preporuke inspirisane standardima EU i UN konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

Imajući na umu sve gore pomenute analize, Konferencija “Korak ka Evropi II” bit će odlična prilika za evaluaciju progresa koji je napravljen od marta 2005 i da se postave prekretnice za period od 2007-2013 za koji će Handicap International, Evropski invalidski forum i njihovi partneri organizovati monitoring konferencije u 2010-oj i 2013-oj. godini.

Program konferencije