SHARE-SEE je akronim koji oznacava
Samopomoc i zagovaranje za prava i jednake mogucnosti
u jugoistocnoj Evropi

Šta to znaci ?

To znaci da bi osobe sa invaliditetom trebalo da imaju jednake mogucnosti kao svi drugi gradani i da u potpunosti ucestvuju u društvenim, politickim, ekonomskim i kulturnim aktivnostima zajednice.

To znaci da bi društvo trebalo da olakšava ovu participaciju pružanjem adekvatnih usluga i zakonodavstvom koje pruža podršku.

To takode znaci da osobe sa invaliditetom moraju da razviju svoje sposobnosti i kapacitete da zastupaju svoja prava i da ne propuštaju mogucnosti koje bi mogle da se pojave.

PROJEKAT

SHARE-SEE projekat zapoceo je u januaru 2003. godine, sa ciljem osnaživanja organizacija osoba sa invaliditetom (OOSI) za promociju prava, punog ucešca i jednakih mogucnosit za osobe sa invaliditetom u jugoistocnoj Evropi.

Projekat direktno obuhvata sledece zemlje: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru (ukljucujuci i Kosovo), i bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju.

SHARE-SEE projekat je finansijski podržan od strane Odeljenja za medunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva (UK Department for International Development ), organi zacije «Balkan Trust Fund», Stejt Departmenta SAD kroz ITF i od strane Handicap International -a. Do kraja 2008. godine projekat finansiraju EIDHR i DFID.

MISIJA

SHARE-SEE projekat želi da pomogne organizacije osoba sa invaliditetom (OOSI) da razviju održive kapacitete, na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou kako bi bile u mogucnosti da ucestvuju i uticu na reforme socijalne politike i pracenje sprovodenja istih.  

Podrška organizacijama osoba sa invaliditetom je prioritet projekta, jer je SHARE-SEE ubeden da je samopredstavljanje kljucna stavka u procesu zastupanja prava i jednakih mogucnosti.

korisnici prave planove
korisnici prave planove

Partneri na projektu:
Centar za samostalni život
Udruženje studenata sa hendikepom
Handicap International
IC Lotos
Polio Plus – pokret protiv invaliditeta

Zvaničan sajt www.share-see.org.