Inicijativa za praćenje socijalne politike

Ovaj projekat ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj održivog mehanizma za praćenje sprovođenja socijalne politike (prema novom Zakonu o socijalnoj zaštiti) fokusirajući se na potrebe i prava ugroženih i manjinskih grupa: deca, mladi, stari, žene, osobe sa invaliditetom, izbeglice i interno raseljeni i Romi.

Projekat ima dve komponente – jedna se odnosi na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i građana da se uključe u praćenje kreiranja politike a druga se odnosi na razvoj održivih mehanizama za učešće građana u praćenje politike i proces odlučivanja.

Na ovom projektu će raditi Koalicija od sedam organizacija, koje predstavljaju ugrožene grupe i njihove organizacije i pratiće primenu Zakona o socijalnoj zaštiti na nacionalnom i lokalnom nivou tokom tri godine. Koalicija će se takođe zalagati i za uvođenje održivih mehanizama učešća.