Usklađivanje zakona koji se odnose na osobe sa invaliditetom prema UN Konvenciji o pravima OSI i EDS (European Disability Strategy 2010-2020)

Partnerske države: BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska

Projektni partneri: BiH/ACED, Srbija/CIL, CG/UPCG

Opšti cilj projekta je stvaranje stimulativnih uslova za povećanje učešća organizacija civilnog društva i udruženja osoba sa invaliditetom u praćenju prava osoba sa invaliditetom u regionu, kao i uticaja zakonskih akata u skladu sa pozitivnim normama Evropske unije o ljudskim pravima i principima iznetim u EDS, Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom i Opcionom protokolu.

Kroz implementaciju projektnih aktivnosti, ACED i projektni partneri će se baviti sledećim posebnim problemima:

  • Nizak nivo javne svesti o pravima osoba sa invaliditetom i uloge i značaja UNCRPD i EDS
  • Nizak nivo svesti o značaju pravnog okvira koji se odnosi na prava osoba sa invaliditetom
  • Loši ili nepostojeći institucionalni, organizacioni i tehnički kapaciteti entitetskih i nacionalnih vlada da se pozabave pitanjima harmonizacije zakona u skladu UNCRPD principima,
  • Loše ili nepostojeće veze i kooperativni odnosi između organizacija osoba sa invaliditetom u Regiji