OBELEŽAVANJE SVETSKOG DANA SPRECAVANJA NASILJA PROTIV ŽENA

9 Views

PROTIV PRISILNE STERILIZACIJE ŽENA I DEVOJAKA SA INVALIDITETOM 25. novembar 2009. Na Medjunarodni dan sprečavanja nasilja nad ženama, Evropski forum osoba sa invaliditetom je ponovo istakao potrebu zajedničke borbe protiv svih vidova nasilja s obzirom da se hiljade žena u Evropskoj Uniji a i u svetu nalazi u situaciji nasilja. U svetlu UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom (Član 12, Jednako priznanje pred zakonom, Član 16, Oslobadjanje o eksploatacije, nasilja i zlostavljanja, Član 17, Zaštita integriteta osobe i Član 23, Poštovanje doma i porodice), EDF opominje da je prisilna sterilizacija oblik nasilja kojim se ugrožavaju prava osoba sa invaliditetom da stvaraju porodicu, odlučuju o broju dece, imaju pristup informacijama o porodičnom planiranju I reprodukciji I zadržavaju svoje pravo na sposobnost radjanja. 

U tom smislu EDF objavljuje: 

  • U nekoliko zemalja Evrope je jasno prisutna prisilna sterilizacija nad osobama sa invaliditetom, pre svega devojkama i ženama sa intelektualnim smetnjama i bez njihovog pristanka ili razumevanja specifične svrhe medicinskog zahvata.
  • Za mnoge devojke i žene sa invaliditetom, to iskustvo na koje su prisiljene protiv svoje volje, koje je zastrašujuće, jeste poricanje njihovog prava pristupu odgovarajućim servisima. Njihova osnovna ljudska prava, uključujući i pravo za zaštitu telesnog integriteta i imanje kontrole nad svojim reproduktivnim zdravljem, jesu narušena i ukinuta a bez njihovog shvatanja o tome.  
  • Dozvola roditelja ili osobe koja predstavlja devojke ili žene sa invaliditetom, koja se traži usled maloletnosti ili nedovoljnog pravnog kapaciteta, mora u svim slučajevima biti zasnovana na poštovanju ljudskih prava i volji žene ili devojke sa invaliditetom. To je takodje odgovornost odgovarajućeg medicinskog osoblja da obezbedi da žene ili devojke sa invaliditetom budu adekvatno informisane o činjenicama medicinske/hirurške intervencije koja vodi njihovoj sterilizaciji i posledicama za budućnost.
  • Žene i devojke sa invaliditetom imaju ista prava na materinstvo sa drugim ženama. Adekvatni servisi su ređenje za obezbedjenje da žene kojima treba podrška mogu da uživaju potpuno ista prava.

 Zbog svega navedenog EDF poziva: 

  • Sve pravne subjekte da revidiraju pravni okvir koji reguliše prisilnu sterilizaciju, posebno obraćajući pažnju na pitanja “pravnih kapaciteta” i “obaveštenog davaoca dozvole”, radi obezbedjivanja odgovarajuće prilagodbe i ispunjavanja zahteva i duha Konvencije u smislu poštovanja doma i porodice i dostojanstva i integriteta osoba sa invaliditetom i osnovnih prava koja mogu da budu narušena.
  • Da se urade studije koje bi osvetlile postojeću sterilizaciju u Evropi u slučaju osoba sa invaliditetom i da te studije uključe perspective roda, starosti i tipa invalidnosti da bi dale odgovarajuće i valjane statističke podatke o prisilnoj i terapeutskoj sterilizaciji.
  • Da se preduzmu neophodne mere po pitanju podizanja svesti, pružanja informacija i treninga za porodice i same devojke i žene sa invaliditetom, koje su najranjivije i u najvežem riziku od prisilne sterilizacije, za stručnjake i sve zdravstvene profesionalce koji su uključeni, da bi se obezbedilo da se čuje glas devojaka i žena sa invaliditetom tokom pravnih procedura i ispitivanja. Te mere treba preduzeti u tesnoj saradnji organizacijama osoba sa invaliditetom.
  • Treba razviti odgovarajuće sheme radi obezbedjivanja da trudne žene i devojke sa invaliditetom dobiju podršku u pripremi za materinstvo i da majke sa invaliditetom dobiju podršku i pristup odgovarajućim servisima kako bi vodile brigu o svojoj deci.

 UDRUŽIMO SNAGE I ZAUSTAVIMO NASILJE JEDNOM ZAUVEK! ZAJEDNO TO MOŽEMO! 

No comments