Rio +20

8 Views

9. Mi reafirmišemo značaj Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, kao i druge medjunarodne instrumente koji se odnose na ljudska prava i  medjunarodno pravo. Naglašavamo odgovornosti država, u saglasnosti sa Poveljom Ujedinjenih Nacija, da poštuju, štite i promovišu ljudska prava i osnovne slobode za sve, bez obzira na bilo kakve različitosti u pogledu rase, boje, pola, jezika ili religije, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porekla, imovine, rodjenja, invaliditeta ili drugog statusa.    

43. Naglašavamo da su široko učešće javnosti i pristup informacijama i sudski i administrativni postupci ključni za promociju održivog razvoja. Održivi razvoj zahteva značajno uključivanje i aktivno učešće regionalnog, nacionalnog i podnacionalnog zakonodavstva i sudstva, i svih glavnih grupa: žena, dece i mladih, etničkih zajednica, nevladinih organizacija, lokalnih vlasti, radnika i sindikata, privrede i industrije, naučne i tehnološke zajednice, poljoprivrednika, kao drugih zainteresovanih strana, uključujući lokalne zajednice, grupe volontera i fondacija, migranata kao i starijih osoba i osoba sa invaliditetom. U ovom pogledu slažemo se da saradjujemo bliže sa glavnim grupama i drugim zainteresovanim stranama i da podstičemo njihovo aktivno učešće, kao što dolikuje, u procesima koji doprinose odlučivanju, planiranju i sprovodjenju politika i programa za održivi razvoj na svim nivoima.  

58. Potvrdjujemo da politike zelene ekonomije u kontekstu održivog razvoja i iskorenjivanja siromaštva bi trebalo da:

a. budu konzistentne sa medjunarodnim pravom;

b. poštuju nacionalni suverenitet svake zemlje nad prirodnim resursima uzimajući u obzir nacionalne okolnosti, ciljeve, odgovornosti, prioritete i prostor za politike s obzirom na tri dimenzije održivog razvoja;

c.  budu podržane od strane podsticajnog okruženja i institucija koje dobro funkcionišu na svim nivoima sa vodećom ulogom vlada uz učešće svih relevantnih zainteresovanih strana, uključujući civilno društvo;

d. promovišu održiv i inkluzivan ekonomski rast, podržavaju inovacije i pružaju mogućnosti, dobiti i osnaživanje za sve i da poštuju ljudska prava;

e. uzmu u obzir potrebe zemalja u razvoju, naročito onih u posebnim situacijama;

f.   jačaju medjunarodnu saradnju, uključujući odredbe o finansijskim resursima, izgradnju kapaciteta i transfer tehnologije ka zemljama u razvoju;

g. efektivno izbegavaju negarantovane uslove za ODA i finansije;

h. ne konstituišu sredstva za arbitrarnu ili neopravdanu diskriminaciju ili prikrivenu zabranu medjunarodne trgovine, izbegavaju unilateralne akcije za borbu sa izazovima životne sredine izvan jurisdikcije zemlje uvoznice, i da osiguraju da se mere za životnu sredinu odnose na prekogranične ili globalne probleme sredine, koliko god je moguće i da su zasnovane na medjunarodnom konsenzusu;

i.   doprinose eliminisanju tehnološkog gepa izmedju razvijenih i zemalja u razvoju i da smanje tehnološku zavisnost zemlja u razvoju koristeći sve odgovarajuće mere;

j.   povećaju blagostanje autohtoih naroda i njihovih zajednica, drugih lokalnih i tradicionalnih zajednica i etničkih manjina, priznajući i podržavajući njihov identitet, kulturu i interese i izbegnu ugrožavanje njihovog kulturnog nasledja, običaja i tradicionalnih znanja, očuvavajući i poštujući netržišni pristup koji doprinosi iskorenjivanju siromaštva;

k. povecaju blagostanje žena, dece, mladih, osoba sa invaliditetom, malih poljoprivrednika, ribara i onih koji rade u malim i srednjim preduzećima, i da unaprede sredstva za život i osnaže siromašne i ranjive grupe posebno u zemljama u razvoju;  

135. Obavezujemo se da promovišemo integrisani pristup planiranju i gradnji održivih gradova i urbanih naselja, , uključujući, kroz podršku lokalnim vlastima, podizanje javne svesti i povećanje učešća stanovnika urbanih područja, uključujući siromašne, u donošenju odluka.

Takodje se obavezujemo da promovišemo politike održivog razvoja koje podržavaju inkluzivno stanovanje i socijalne usluge; bezbedno i zdravo životno okrženje za sve, naročito za decu, mlade, žene, starije i osobe sa invaliditetom; jeftin i održiv transport i energiju; promociju, zaštitu i obnavljanje bezbednih i zelenih urbanih prostora; bezbednu i čistu pijaću vodu i sanitarije; zdrav kvalitet vazduha; stvaranje dobrih poslova; i unapredjivanje urbanog planiranja i kvaliteta kuća. Dalje podržavamo održivo upravljanje otpadom kroz primenu 3R (redukovanje, reupotreba i reciklaža). Naglašavamo značaj razmatranja smanjenja rizika katastrofa, klimatskih rizika u urbanom planiranju. Prepoznajemo napore gradova za ujednačavanje razvoja u ruralnim regionima.   

229. Potvrdjujemo našu obavezanost pravu na obrazovanje i u ovom pogledju se obavezujemo da jačamo medjunarodnu saradnju da dostignemo univerzalan pristup osnovnom obrazovanju, naročito u zemljama u razvoju. Dalje potvrdjujemo da potpuni pristup kvalitetnom obrazovanju na svim nivoima je neophodan uslov za dostizanje održivog razvoja, iskorenjivanja siromaštva, rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena kao i ljudskog razvoja za dostizanje medjunarodno postavljenih ciljeva uključujući Milenijumske ciljeve razvoja, kao i puno učešće žena i muškaraca, i osobito mladih ljudi.  

U ovom pogledju, naglašavamo potrebu za obezbedjivanjem jednakog pristupa obrazovanju za osobe sa invaliditetom, autohtone narode, lokalne zajednice, etničke manjine i ljude iz ruralnih područja 

No comments