ZOOM Okrugli sto

82 Views

Zbog pogorsane epidemioloske situacije KOVID virusom, CSZ Srbija je organizovao ZOOM okrugli sto posvecen analizi socijalne zastite u okviru regionalnog projekta „Pokret osoba sa invaiditetom na Zapadnom Balkanu za evropske integracije“.

Ucestvovalo je 23 predstavnika, sto nacionalnih saveza organizacija osoba sa invaliditetom, lokalnih organizacija osoba sa invaliditetom i predstavnika institucija koje se bave socijalnom zastitom.

Uskladjenost zakonodavnog okvira u sistemu socijalne zastite sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom postoji, ali postoji zabrinutost oko najavljivanih izmena u Zakonu o socijalnoj zasiti i komunikaciji donosioca odluka sa predstavnicima invalidskog pokreta u Srbiji. 

No comments